Polityka prywatności

 

Polityka prywatności 

Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast 

Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych kandydatów na członków, członków, partnerów oraz sympatyków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast (SSPM) a także osób odwiedzających stronę internetową SSPM oraz zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa.  

Niniejsza polityka prywatności zawiera również informacje, w jakim zakresie i w jakich celach będą przetwarzane dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach, imprezach, adresatów informacji o wydarzeniach Stowarzyszenia. 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). 

Administrator danych 

Administratorem danych osobowych członków, kandydatów na członków, partnerów oraz sympatyków a także osób odwiedzających stronę internetową oraz osób uczestniczących w wydarzeniach, adresatów informacji o wydarzeniach jest Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast pod adresem ul. Żwirki i Wigury 23/15, 32-050 Skawina. 

Kategorie danych osobowych przetwarzanych  

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe członków i kandydatów na członków, partnerów oraz sympatyków. 

imię i nazwisko 

adres mailowy  

telefon kontaktowy (dotyczy tylko członków SSPM) 

wizerunek (za dobrowolną zgodą, dotyczy członków, osób uczestniczących w konkursach, wydarzeniach, imprezach organizowanych przez SSPM). 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania 

Dane osobowe członków i kandydatów na członków SSPM przetwarzane są w następujących celach:  

  • Przystąpienia do SSPM i realizacji celów statutowych– na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210 t.j.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie Stowarzyszenia, przyjęcia członków w poczet Stowarzyszenia oraz wypełniania celów statutowych Stowarzyszenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w SSPM. 

 

  • Informacyjnych – dane członków publikowane są na stronie internetowej SSPM w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku  
    i działalności- na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SSPM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w SSPM. 
     
  • Publikacji wizerunku – celem promowania działalności SSPM, na podstawie wyrażonej zgody przez członków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku. 

 
 

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez SSPM, adresatów informacji o wydarzeniach w następujących celach: 

  • rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez SSPM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniach SSPM; 
  • rozpowszechnianie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu promocji działalności SSPM; 
  • rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez SSPM (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (jeśli dotyczy)); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania od SSPM informacji o wydarzeniach, imprezach. 

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową SSPM korzystających  
z formularza kontaktowego będą przetwarzane przez SSPM w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO). (jeśli będzie taki formularz na stronie-jeśli nie to proszę to usunąć) 

 

 

Informacja o odbiorcach danych 

Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz SSPM, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez SSPM. Dane osobowe członków, kandydatów na członków, partnerów, sympatyków oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez SSPM nie są przekazywane do państwa trzeciego. 

Prawa osób, których dane są przetwarzane  

Każda osoba, której dane, o których mowa w niniejszej polityce są przetwarzane, posiada następujące prawa: 

Dostępu do danych – prawo do uzyskania od SSPM potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do nich i do szeregu informacji, o których mowa w Art. 15 ust. 1 i 2 RODO; 

Sprostowania danych – możliwość żądania niezwłocznego sprostowania danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; 

Usunięcia danych – prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w Art. 17 ust. 1 RODO; 

Ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Art. 18 ust. 1 RODO; 

Przenoszenia danych – możliwość otrzymania dotyczących jej danych osobowych  
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w przypadkach wymienionych w Art. 20 ust. 1 RODO; 

Wniesienia sprzeciwu– prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na postawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia PZP lub innego administratora danych chyba, że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrany roszczeń; 

Wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dotyczą dane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO; 

Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody. 

SSPM ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał. 

Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe kandydatów na członków SSPM przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa  
w SSPM ustalone w Statucie. 

Dane osobowe członków SSPM przechowywane są do czasu ustania członkostwa  
w SSPM lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody. 

Po upłynięciu ww. okresów, SSPM dokonuje zniszczenia danych osobowych,  
z wyjątkiem, gdy przechowywanie ww. danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. SSPM może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.  

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez SSPM przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi i rozliczenia wydarzenia, a także mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń.  
 
Dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach SSPM przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów SSPM do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niezależnie od tego, SSPM może przetwarzać dane osobowe tych osób przez okres przedawnienia roszczeń. 

Pliki Cookies  

Portal korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji, oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie.  

Skip to content