Deklaracja dostępności

Partnerstwo Miast

Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast:  www.partnerstwo.skawina.net

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2005 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-26

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • załączone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • brak audiodeskrypcji dla załączonych materiałów video
 • brak tekstów alternatywnych na części grafik i zdjęć

Wyłączenia:

 •   dokumenty publikowane przed dniem 23 września 2018r. Są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań
 •   mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępnością

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C

 •     XHTML 1.0 Transitional
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)
 • Section 508

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki.

Całość serwisu oparta jest na wytycznych WCAG 2.1

 • powiększenie tekstu /czcionki/
 • zmniejszenie tekstu /czcionki/
 • kontrast
 • podkreślenie linii
 • czytelna czcionka

Kompatybilność:

 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki oraz skrótów klawiszowych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: sspm@onet.eu Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie siedziby Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w Skawinie przy
ul. Żwirki i Wigury 23/15  dla osób niepełnosprawnych.

 • Wejście do lokalu jest wprost z chodnika przy ul. Żwirki i Wigury 23, bez schodów
  i progów co jest pomocne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
 • Drzwi otwierają się samodzielnie
 • Siedziba posiada wyraźne oznaczenie pomieszczeń 
 • Kierunek przemieszczania się jest oznaczony strzałkami 
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym
 • Wewnątrz wyznaczone są  drogi ewakuacyjne
 • Nie ma miejsca parkingowego.
 •   W lokalu jest toaleta, ale nieprzystosowana dla osób niepełnosprawnych 
 •   W zakresie dostępności komunikacji miejskiej: w  odległości ok. 10 m od siedziby SSPM
    znajduje się przystanek autobusu komunikacji miejskiej.
Skip to content