O Stowarzyszeniu

Partnerstwo Miast

Początki działalności Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w Skawinie sięgają 1987 roku. Nawiązane wówczas zostały pierwsze kontakty z niemieckim miastem Hürth położonym w północnej Nadrenii i Westfalii. Główną ideą tych kontaktów było zbliżenie
i przyjaźń miedzy ludźmi. Oficjalną umowę o Partnerstwie władze obu miast podpisały dziewięć lat później 30 czerwca 1996 r., gdy współpraca była już mocno ugruntowana. Umowa  nadała jej formalne ramy i pozwoliła powołać w dniu 17 grudnia 1996 r. Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast oraz określić zadania na przyszłość. Więcej na temat historii partnerstwa miast i skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast w zakładce „HISTORIA”.

O nas: 

Jesteśmy Stowarzyszeniem:

 • mającym blisko 25 letnią tradycję, którego podstawą są serdeczne więzi między ludźmi, chęć niesienia pomocy potrzebującym,
 • powstałym w wyniku inicjatywy obywateli w odpowiedzi na narodziny idei partnerstwa,
 • zrzeszającym ludzi różnych zawodów i środowisk,
 • wielopokoleniowym,
 • non-profit.

Celem Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast jest:

 • Wspieranie, utrwalanie i rozwijanie przyjacielskich kontaktów z miastami, gminami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, zagranicznymi oraz krajowymi, w szczególności z miastami partnerskimi Gminy Skawina: Hürth (Niemcy), Turčianskie Teplice (Słowacja), Thetford (Wielka Brytania), Roztoky (Czechy), Civitanova Marche (Włochy), Przemyślany (Ukraina), Holeśov (Czechy).
 • Wymiana doświadczeń i propagowania idei samorządności.
 • Wymiana kulturalna we wszystkich jej aspektach, propagowanie wizerunku kultury polskiej, wspieranie idei wzajemnej tolerancji i porozumienia.
 • Popieranie i pielęgnowanie osobistych kontaktów z obywatelami innych państw, zwłaszcza gmin partnerskich, w szczególności zaś wspierania wymiany młodzieży.
 • Rozwijanie postawy tolerancji, w duchu neutralności światopoglądowej, politycznej i wyznaniowej.
 • Wspieranie intelektualne i  organizacyjne społeczności lokalnej i samorządu Gminy Skawina, ze szczególnym uwzględnieniem nabytych podczas swej działalności doświadczeń i wiedzy.
 • Nawiązywanie bezpośredniej współpracy z organizacjami o podobnych celach i charakterze działalności, w szczególności działającymi w miastach partnerskich Skawiny.
 • Promocja Gminy Skawina, popularyzacja wiedzy na temat miasta i jej teraźniejszości.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Bezpośrednie kontakty z władzami i organizacyjnymi miast partnerskich, przedstawicielami władz samorządowych, obywatelami tych miast i społecznościami lokalnymi.
 •  Działalność wydawnicza popularyzująca wiedzę na temat Gminy Skawina i miast partnerskich
 • Organizowanie międzynarodowych i gminnych konkursów wiedzowych, plastycznych, fotograficznych adresowanych do uczniów szkół z miast partnerskich i Gminy Skawina.
 • Organizowanie wspólnych imprez sportowych, turystycznych i artystycznych.
 • Współudział w inicjowaniu i koordynacji badań nad rozwojem samorządności lokalnej
 • Organizowanie i prowadzenie wymiany młodzieży, promowanie i rozwijanie indywidualnych kontaktów mieszkańców Gminy Skawina z mieszkańcami miast partnerskich
 • Realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych
 • Realizację projektów współfinansowanych ze środków krajowych, w tym środków z budżetu gminy Skawina.

Stowarzyszenie stale się rozwija, a w jego działalność włączają się nowe osoby. Pojawiają się również nowe inicjatywy i pomysły. Podstawą działalności pozostają nieustannie serdeczne więzi między ludźmi.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PRZYŁĄCZENIEM SIĘ DO DZIAŁALNOŚCI  SKAWIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA PARTNERSTWA MIAST SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI 35,00 ZŁ NA ROK.

Składkę członkowską można wpłacać u Skarbnika Stowarzyszenia lub na konto bankowe nr : 13 85910007 0310 0561 8398 0001

w Krakowskim Banku Spółdzielczym, oddział Skawina

Pobierz deklarację


Pobierz Deklaracje


Pobierz statut

Władze SSPM

Komitet Założycielski wybrany w głosowaniu jawnym na Zebraniu Założycielskim w dniu 25.08.1996, upoważniony do zarejestrowania SSPM w Sądzie Wojewódzkim:

Elżbieta Baran

Tadeusz Jodłowski

Maciej Siklucki

Adam Woźniczka

I Zarząd SSPM wybrany w głosowaniu tajnym  na I Walnym Zebraniu w dniu 01.03.1997:

Prezes                         – Elżbieta Baran

Wiceprezes                 – Krzysztof Janusz

Członkowie Zarządu – Eugeniusz Krzemień

Krzysztof Gerc

Janina Miziołek

Franciszek Mirocha

Ewa Malinowska ( sekretarz )

Komisja Rewizyjna    – Lidia Pycińska

Teresa Błachut

Krystyna Kutek

Sąd Koleżeński           – Leszek Nowak

Tadeusz Jodłowski

Andrzej Pindel

Józef Podgórny

Aleksandra Wrześniak

Na zebraniu Zarządu w dniu 25.05. 2000 w miejsce p. Ewy Malinowskiej dokooptowano z listy wyborczej (z 01.03.1997) p. Aleksandrę Wrześniak.

II Zarząd SSPM  2001 – 2005

Prezes                           – Elżbieta Baran

Wiceprezes                  – Aleksandra Wrześniak

Sekretarz                      – Elżbieta Guttierez

Skarbnik                      – Franciszek Mirocha

Członkowie Zarządu  – Eugeniusz Krzemień

Kornelia Cebula

Janina Miziołek

Komisja Rewizyjna    – Krystyna Kutek

Teresa Błachut

Joanna Mardyła

Sąd Koleżeński           – Halina Boba

Józefa Kucharczyk

Andrzej Kutek

Stanisław Chmielek

Wacław Skokoń

III Zarząd SSPM  2005 – 2009

Prezes                           – Ewa Malinowska

Wiceprezes                   – Elżbieta Baran

Sekretarz                       – Janina Miziołek

Skarbnik                       – Anna Stec

Członkowie Zarządu      – Franciszek Mirocha

Agnieszka Porębska

Aleksandra Wrześniak

Komisja Rewizyjna        – Krystyna Kutek

Czesława Kopeć

Krzysztof Janusz

Sąd Koleżeński              – Ewa Kozłowska

Helena Kaim

Lidia Pycińska

Wacław Skokoń

Anna Węglarz

IV Zarząd SSPM  2009 – 2013

Prezes                           – Ewa Malinowska

Wiceprezes                  –  Sergiusz Romański

Sekretarz                      – Krystyna Droździewicz

Skarbnik                      – Małgorzata Kopeć

Członkowie Zarządu   – Krystyna Kutek

 • Grażyna Wójcik

– Elżbieta Guttierez

Komisja Rewizyjna    – Czesława Kopeć

Grażyna Mysza

Zofia Okarmus

Sąd Koleżeński           – Elżieta Baran

Czesława Kęskiewicz

Halina Lech

Jan Liskiewicz

Wacław Skokoń

V Zarząd SSPM od 27.10.2009:

Prezes                           – Sergiusz Romański

Wiceprezes                   – Arkadiusz Wrzoszczyk

Sekretarz                       – Krystyna Droździewicz

Skarbnik                       – Małgorzata Kopeć

Członkowie Zarządu    – Krystyna Kutek

Grażyna Wójcik

Elżbieta Guttierez

Komisja Rewizyjna      – jak w Zarządzie IV

Sąd Koleżeński              – jak w Zarządzie IV

VI Zarząd SSPM   2013  -2017

Prezes                            – Krystyna Droździewicz

Wiceprezes                    – Małgorzata Kopeć

Skarbnik                         – Krystyna Kutek

Sekretarz                         – Grażyna Wójcik

Członkowie Zarządu      – Joanna Chodor

– Krystyna Jędrzejczyk

– Antoni Sapała

Po rezygnacji pani Grażyny Wójcik i Krystyny Jędrzejczyk w dniu 13 listopada 2013r. dokooptowano z listy Sergiusza Romańskiego i Arkadiusza Wrzoszczyka, a funkcję sekretarza objęła Joanna Chodor.

Komisja Rewizyjna  – Grażyna Mysza

– Zofia Okarmus

– Elżbieta Gutierrez

Sąd Koleżeński       – Elżbieta Baran

– Eleonora Kasiarz

– Jan Liskiewicz

VII Zarząd SSPM  2017 – 2021

Prezes                     -Krystyna Droździewicz

Wiceprezes             – Małgorzata Kopeć

Skarbnik                 – Grażyna Mysza

Sekretarz                – Antoni Sapała

Członkowie:

– Wioleta Wcisło

– Joanna Chodor

– Jan Liskiewicz

Komisja Rewizyjna:

– Arkadiusz Wrzoszczyk

– Elżbieta Gutierrez

– Elżbieta Baran

Sąd Koleżeński:

– Sergiusz Romański

– Krystyna Kutek

– Anna Malinowska

VIII Zarząd SSPM 2021-2025

Prezes: Sergiusz Romański
Wiceprezes: Elżbieta Baran
Skarbnik: Anna Kawaler
Sekretarz: Joanna Chodor
Członkowie:
– Elwira Biel
– Anita Karczewska
– Edward Nowak

Od września 2022 r. po śmierci Anity Karczewskiej Zarząd działa w pomniejszonym gronie.

Komisja Rewizyjna:
Krystyna Droździewicz
Małgorzata Kopeć
Antoni Sapała

Sąd Koleżeński:
Grażyna Mysza
Maria Zasada
Łukasz Bodek

Historia Partnerstwa Miast

1979 – pierwszy kontakt korespondencyjny skawińskiej drużyną harcerskiej „Czerwony Mak” z Panem Pawłem Dernowskim – generałem Brygady karpackiej, mieszkańca Civitanova Marche.

X 1987 – pierwsza oficjalna delegacja z Hürth w Skawinie, nawiązują się pierwsze bliższe kontakty, parafia ze Skawiny otrzymuje zaproszenie do Hürth

30 I – 12 II 1988 – dziewiętnastoosobowa grupa ze Skawiny przebywa w Hürth – zwiedzanie Hürth i Kolonii

4 VI 1988 – w uroczystości święceń księdza biskupa Kazimierza Nycza na Wawelu bierze udział delegacja z parafii Św. Katarzyny w Alt Hürth (Pan Willi Zylajew, jego żona oraz Pani Karin Hehl)

9 VII – 22 VII 1988 –  dwudziestojednoosobowa grupa z Hürth przybywa do Skawiny – wędrówka od Tatr do Bałtyku (Kraków, Warszawa, Niepokalanów, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Orłowo, Olsztyn, Stoczek, Zakopane, Częstochowa, Wadowice)

20 VII – 4 VIII 1989 – wizyta grupy ze Skawiny w Niemczech – Berlin, Hamburg, Hürth, Norymberga, Alpy

2 XII – 3 XII 1989 – wizyta w Skawinie Panów Zylajewa i Vosena

10 IV – 18 IV 1990 – czterdziestopięcioosobowa grupa z Hürth z wizytą w Skawinie – zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia

21 VIII 1990 – siedmioosobowa delegacja wyjeżdża do Hürth na uroczystości jubileuszowe – Dni Hürth

21 VII 1991 – czterdziestopięcioosobowa grupa ze Skawiny wyjeżdża na 2 tygodnie do Niemiec – Königswinter , Hürth i udział w Hürth International

10 – 11 XI 1991 – pierwsza wizyta Pana Pawła Dernowskiego wraz z trzema przedstawicielami miasta Civitanova Marche z okazji wręczenia sztandaru dla Kręgu Instruktorskiego „Czerwony Mak”

18 – 25 VII 1992 – trzydziestopięcioosobowa grupa z Hürth przebywa z wizytą w Skawinie – zwiedzanie Wieliczki, Pieskowej Skały, Czorsztyna, Szczawnicy, Oświęcimia, spływ Dunajcem

10 VII 1993 – czterdziestoczteroosobowa grupa ze Skawiny z wizytą w Austrii- St. Martin; Hürth, Kolonia; Brühl; Monschau; Akwizgran

29 VI 1994 – udział Panów Tomasza Skrzyńskiego oraz Kazimierza Dymanusa w uroczystości  50 rocznicy wyzwolenia Civitanova Marche przez 2 Polski Korpus Gen. Andersa

4 VI 1995 – goście z Hürth na poświęceniu Kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego przez kardynała Franciszka Macharskiego

30 VI 1996 – oficjalne podpisanie aktu nawiązania stosunków partnerskich pomiędzy Hürth w RFN a Skawiną w Rzeczypospolitej Polskiej, uroczystość miała miejsce w Hürth

VI 1997 – uroczysta sesja Rady Miejskiej z udziałem gości z Hürth

29 III 1997 – 12 osób z Hürth z wizytą w Skawinie – zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej, Raby, Dobczyc, Beskidu Wyspowego, Limanowej, Pasierbca, Krakowa, Zakopanego

28 VI 1997 – wyjazd grupy ze Skawiny do Niemiec – zwiedzanie Kolonii, Brohl, Maria Lach, Dusseldorfu; Szwajcaria, St. Martin

28 VIII – 1 IX 1997 – udział czterdziestoosobowej grupy ze Skawiny w Hürth International

25 – 26 IX 1997 – wizyta skawińskich harcerzy w Civitanova Marche w ramach udziału w 50 rocznicy powstania skautingu w Civitanova

5 – 8 VI 1998 – wizyta stuosobowej grupy z Hürth

22 – 23 VIII 1998 – czterdziestoczteroosobowa grupa ze Skawiny bierze udział w Hürth International

IX 1998 – dwie grupy młodzieży z Hürth z wizytą w Skawinie

5 – 6 XI 1998 – udział członków SSPM w Kongresie Partnerstwa we Frankfurcie nad Odrą

6 – 10 VI 1999 – wizyta trzydziestodwuosobowej grupy z Hürth – zwiedzanie Krakowa, Wieliczki, Zakopanego, Wadowic

VII 1999 – czteroosobowa delegacja bierze udział w Hürth International

IX 1999 – pobyt delegacji z Turčianskich Teplic w Skawinie

12 XI 1999 – podpisanie umowy z Turčianskimi Teplicami na Słowacji

V/VI 2000 – pobyt czterdziestoosobowej delegacji z Turčianskich Teplic w Skawinie

VI 2000 – grupa młodzieży i nauczycieli z Gimnazjum Nr 1 w Skawinie z wizytą w Turčianskich Teplicach

VII 2000 – sześć osób z Hürth „Tenisclub” z wizytą w Skawinie

VII 2000 – w ramach festiwalu chórów słowackich w Turčianskich Teplicach wystąpił żeński chór z Woli Radziszowskiej „Cantica”

13 – 19 VIII 2000 – trzydziestodwuosobowa grupa w Hürth

8 – 10 IX 2000 – przedstawiciele władz Hürth w Skawinie

25/26 XI 2000 – czterdziestoczteroosobowy chór dziewczęcy z Turčianskich Teplic w Skawinie

IV 2001 – dwóch nauczycieli z Gimnazjum Nr 1 w Skawinie wzięło udział w sympozjum w Hürth poświęconym rozwojowi współpracy międzyszkolnej

IV 2001 – grupa sportowców wzięła udział w międzyszkolnych zawodach sportowych w Hürth

25 IV – 6 V 2001 – wystawa artystyczna w Hürth, na której znalazły się też obrazy Pani Dulowskiej ze Skawiny

6 – 12 VI 2001 – grupa dziesięciu uczniów i trzech wychowawców ze szkoły specjalnej w Hürth przebywała gościnnie w Skawinie

IX 2001 – wiceburmistrz Thetford Jean Hay i członek zarządu miasta Edward Chambers uczestniczyli w otwarciu Gimnazjum Nr 1 w Skawinie

14 – 19 IX 2001 – dwudziestojednoosobowa grupa z Hürth z wizytą w Skawinie, 15 IX odbyło się spotkanie w Turčianskich Teplicach

21 IX 2001 – grupa młodzieży z Gimnazjum Nr 1 wyjeżdża do Hürth

15 – 17 XI 2001 – członkowie SSPM wzięli udział w konferencji SChDW na temat polsko – niemieckiej wymiany młodzieży

11 XI 2001 – udział Panów Pawła Dernowskiego oraz Dulio Seri w uroczystych obchodach Święta Niepodległości; Polak, gen. Paweł Dernowski, który brał udział w wyzwoleniu Civitanova Marche  i Monte Cassino, uroczyście przekazał do Izby Pamięci Narodowej Polskich Sił Zbrojnych swoje najwyższe odznaczenie – order Virtuti Militari

IV 2002 – piłkarze ze Skawiny wzięli udział w „Gold Cup” – międzynarodowych zawodach piłkarskich drużyn w Hürth

11 V 2002 – festiwal chórów młodzieżowych Słowacji, Polski i Ukrainy w Turčianskich Teplicach – udział delegacji z Urzędu Miasta i Gminy oraz Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast

20 – 25 VI 2002 – dwudziestoośmioosobowa grupa (w tym 15 osób z orkiestry dętej z ZSTE w Skawinie) oraz 4 osoby delegacji z Turčianskich Teplic wzięły udział w Hürth International

14 VIII 2002 – trzydziestojednoosobowa grupa z Kulturamt (Centrum Kultury) w Hürth gości w Skawinie

19 VIII 2002 – Ojciec Święty w Skawinie – w tej podniosłej uroczystości wzięła udział grupa z Turčianskich Teplic oraz Pan Gerd Eggert z Hürth

23 VIII 2002 – zmarł Siegfried Greiner – jeden z głównych inicjatorów idei partnerstwa w Hürth, wieloletni przyjaciel Skawiny

IX 2002 – piętnastoosobowa grupa młodzieży szkolnej z Hürth na wymianie w Gimnazjum Nr 1 w Skawinie

20 – 22 IX 2002 – wyjazd członków SSPM oraz 2 osób z Hürth do Turčianskich Teplic

Boże Narodzenie 2002 – Nowy Rok 2003 – pobyt w Skawinie Pana Gerda Eggerta z Hürth

15 II 2003 – uroczyste otwarcie basenu z udziałem przedstawicieli miast partnerskich – burmistrza Turčianskich Teplic oraz przedstawiciela Hürth Pana Gerda Eggerta

V 2003 – uczniowie ZSTE wyjechali do Monachium w ramach kontaktów z tamtejszą szkołą

2 – 6 VI 2003 – trójstronne spotkanie młodzieży gimnazjalnej ze Skawiny, Hürth i Turčianskich Teplic w Görlitz

25 VI – 1 VII 2003 – delegacja SSPM, Rady Miejskiej z Burmistrzem oraz Kapelą „Radziszów” wzięli udział w obchodach dwudziestopięciolecia utworzenia miasta Hürth

26 – 30 VI 2003 – wizyta delegacji ze Skawiny w Civitanova Marche

VII 2003 – spotkanie Burmistrza Skawiny oraz przedstawicieli zarządu SSPM z Panią Mary Page z Thetford oraz Starostą miasta Roztoky Panem Stanislavem Bolońskim wraz z żoną

5 VIII 2003 – wizyta Pana Williego Zylajewa w Skawinie w trakcie której miały miejsce rozmowy o zaproszeniu do Hürth stuosobowej grupy młodzieży na Światowe Dni Młodzieży w 2005 roku

11 XI 2003 – obchody Święta Niepodległości uświetnił młodzieżowy chór z Turčianskich Teplic

29 XII 2003 – zebranie zarządu SSPM wraz z Panem G. Eggertem

I 2004 – Skawińskie Pogotowie ratunkowe otrzymało z Hürth ambulans

IV 2004 – piłkarze ze Skawiny wzięli udział w „Gold Cup” w Hürth

V 2004 – wizyta uczniów z Gimnazjum Nr 1 w Skawinie w Niemczech

28 V – 6 VI 2004 – uroczyste obchody 640-lecia Skawiny z udziałem delegacji z Hürth, Thetford i Turčianskich Teplic, uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Pogotowia Ratunkowego im. Siegfrieda Greinera

3 – 6 VI 2004 – delegacja ze Skawiny wzięła udział w Thetford Carnival

15 – 18 VII 2004 – Pan Stefan Żurawski wraz z synem Pawłem z wizytą w Skawinie

15 – 18 VII 2004 – wizyta samorządowców w Civitanova Marche we Włoszech

26 – 28 VIII – delegacja ze Skawiny wzięła udział w obchodach 60 rocznicy Powstania Narodowego na Słowacji

29 VIII – 7 IX 2004 – wizyta dwudziestopięcioosobowej grupy z Hürth, wspólny wyjazd do Turčianskich Teplic

24 IX 2004 – wymiana młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie ze szkołą Alberta Einsteina – Gymnasium w Sankt Augustin

4 – 5 IX 2004 – wizyta w Skawinie Pana George Dernowskiego i udział w spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami, imprezie „Pożegnanie Lata” oraz gminnych dożynkach w Jurczycach

XI 2004 – spotkanie uczniów z Gimnazjum Nr 1 i 2 w Skawinie, Hürth i Słowacji w Turčianskich Teplicach

11 XI 2004 – podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z Thetford w Wielkiej Brytanii w trakcie obchodów Święta Niepodległości

20 XII 2004 – zmarł były burmistrz Hürth Rudi Tonn

3 – 6 III 2005 – wizyta delegacji z Civitanova Marche w Skawinie

9 IV 2005 – ratyfikacja umowy o współpracy partnerskiej z Thetford w Wielkiej Brytanii w tymże mieście

12 IV 2005 – otwarcie nowej siedziby SSPM, w którym wzięli udział goście z Hürth Pani Karin Hehl oraz Pan Volker Kanth

11- 13 V 2005 – delegacja ze Skawiny z wizytą w mieście Roztoky w Czechach

21 V 2005 – występ chóru „Mladość” z Turčianskich Teplic w trakcie Dni Powiatu Krakowskiego

26 – 31 V 2005 – udział delegacji z Thetford w obchodach Dni Skawiny

4 VI 2005 – podpisanie umowy partnerskiej z miastem Roztoky koło Pragi, udział w uroczystości gości z Turčianskich Teplic

1 – 3 VII 2005 – udział delegacji z Urzędu Miasta oraz Kapeli „Radziszów” w Dniach Turčianskich Teplic

16 VII 2005 – podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z Civitanova Marche we Włoszech

15 – 21 VIII 2005 – udział młodzieży ze Skawiny w Światowych Dniach Młodzieży w Kolonii, na zaproszenie Pana Williego Zylajewa

26 – 28 VIII 2005 – udział delegacji z Urzędu Miasta oraz orkiestry dętej „Sygnał” z Radziszowa w Dożynkach w Turčianskich Teplicach

4 IX 2005 – udział przedstawicieli Urzędu Miasta z Turčianskich Teplic oraz występ chóru żeńskiego „Mladość” w trakcie gminnych dożynek w Polance Hallera, oraz udział w nich Pana Paula Waghorn z Thetford

9 XI 2005 – Międzyszkolne Forum Uczniów Szkół Podstawowych pod hasłem: „Partnerstwo Skawiny dla Europy” zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Rzozowie oraz Skawińskie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast

11 XI 2005 – podpisanie umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Skawiną i miastem Civitanova Marche (Włochy)

3 V 2006 – spotkanie przedstawicieli SSPM, Burmistrzów Miasta i Gminy Skawina oraz Państwa Gąsiorowskich z ZSTE w Skawinie z Paniami Fiamettą Marozzi oraz Noëlle Latreille w ramach współpracy nawiązanej przez ZSTE w Skawinie z Instituto Tecnico Commerciale „F. Corridoni” z Civitanova Marche.

4 – 7 V 2006 – delegacja SSPM, Rady Miejskiej z Burmistrzem, proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie oraz Kapela „Radziszów” wzięli udział w odpuście Św. Wojciecha w mieście Roztoky.

26 – 28 V 2006 – udział delegacji Rady Miejskiej z Burmistrzem w obchodach 725 rocznicy pierwszej pisemnej wzmianki Turčianskich Teplicach oraz w uroczystości podpisania umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Turčianskimi Teplicami i miastem Holešov w Republice Czeskiej

1 – 4 VI 2006 – udział delegacji z Civitanova Marche oraz  Turčianskich Teplic w obchodach Dni Skawiny

16 – 18 VI 2006 – delegacja SSPM, Rady Miejskiej z Burmistrzem oraz Kapelą „Sokoły Skawińskie” wzięli udział w obchodach 40-lecia podpisania partnerstwa pomiędzy Spijkenisse, Thetford i Hürth oraz 10-lecia podpisania umowy pomiędzy Hürth i Skawiną

VII 2006 – Burmistrz wraz z pełnomocnikiem ds. promocji i strategii bierze udział w Święcie Błękitnej Flagi w Civitanova Marche

11 – 16 VIII 2006 – 15 osobowa grupa członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast z wizytą w Thetford

25 – 26 VIII 2006 delegacja ze Skawiny bierze udział w Dożynkach w Turčianskich Teplicach

VIII 2006 w trakcie pielgrzymki śladami Jana Pawła II pielgrzymi z Civitanova Marche odwiedzają Skawinę

22 – 24 IX 2006 grupa członków Stowarzyszenia z wizytą w Turčianskich Teplicach

30 IX 2006 udział gen. Pawła Dernowskiego w uroczystych obchodach 65 rocznicy Bitwy o Tobruk

17 X 2006 finał konkursu zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie „Skawina i jej miasta partnerskie” pod honorowym patronatem burmistrza

15 – 20 X 2006 w ramach partnerskiej współpracy miast, która zakłada między innymi wymianę młodzieży szkolnej w Skawinie przebywała 39 osobowa grupa młodzieży ze szkół w Civitanova Marche wraz z opiekunami oraz delegacją z Urzędu Miasta

16 – 23 X 2006 grupa uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie przebywa w Civitanova Marche

25 – 26 stycznia 2007r. grupa członków SSPM z partnerską wizytą w Turčianskich Teplicach

5 – 16 marca 2007r. grupa członków SSPM z wizytą w mieście Roztoky w Czechach.

17 – 22 marca 2007r. w ramach partnerskiej współpracy miast grupa 45 uczniów skawińskich gimnazjów wraz z  nauczycielkami przebywała z rewizytą w mieście partnerskim Civitanova Marche we Włoszech.

20 – 24 marca 2007r. na zaproszenie władz partnerskiego miasta Civitanova Marche we Włoszech 3 osobowa delegacja ze Skawiny z Burmistrzem Adamem Najderem na czele  przebywała w naszym partnerskim mieście. Celem tej wizyty był udział w spotkaniu miast partnerskich Civitanova Marche mającym na celu podsumowanie rozwoju bliźniaczych stosunków między naszymi miastami w ostatnich latach oraz położenie podwalin pod dalsze przyjacielskie i braterskie relacje i współpracę, mogące rozwijać się między miastami.

14 kwietnia 2007r. udział delegacji z Turčianskich Teplic oraz Civitanova Marche w uroczystości konsekracji kościoła Miłosierdzia Bożego

14 – 21 kwietnia 2007r. uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych gościli 11 kolegów i dwie nauczycielki z Instituto Techinco Commerciale w Civitanova Marche, którzy przybyli do Skawiny w ramach wymiany.

28 kwietnia 2007r. reprezentanci mieszkańców partnerskiego miasta Skawiny Turčianske Teplice wzięli udział w V Międzynarodowy Bieg Skawiński „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

28 kwietnia – 3 maja 2007r. pobyt w Skawinie Pana Volkera Kanth z Partnerschaftsverein Hürth

30 kwietnia do 5 maja 2007r.  grupa 52 uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych oraz innych skawińskich szkół przebywała z pielgrzymką we Włoszech, w trakcie której miało miejsce spotkanie w Civitanova Marche z pielgrzymami, którzy odwiedzili Skawinę w sierpniu 2006r.

14 – 16 maja 2007r.  w ramach współpracy pomiędzy szkołami w Skawinie przebywała 10 osobowa grupa uczniów szkoły podstawowej wraz z nauczycielkami z miasta partnerskiego Skawiny Roztoky.

6 – 11 czerwca 2007 w ramach wymiany rodzin w Skawinie przebywała 21 osobowa grupa mieszkańców partnerskiego miasta Skawiny Thetford

8 – 10 czerwca 2007 z okazji Dni Skawiny do Skawiny przybyły delegacje z Roztoky oraz Turčianskich Teplic.

24-27 czerwca 2007 – udział w międzynarodowym  projekcie finansowanym przez UE „Zwycięskie sąsiedztwo” w Hiszpanii

27 lipca 2007  – 14 osobowa grupa członków SSPM odwiedza Berlin na zaproszenie Willi Zylajewa – posła do Bundestagu,

3-12 sierpnia 2007 – realizacja projektu „Młodzież skarbem zjednoczonej Europy” – młodzież z Turčianskich Teplic w Skawinie,

23-26 sierpnia 2007 – delegacja SSPM na dożynkach w Turčianskich Teplicach,

20-23 sierpnia 2007  – 14 osobowa grupa członków SSPM odwiedza Pragę i Roztoky,

25.XI.2007 – wizyta Willi Zylajewa w Skawinie,

5-18 grudnia 2007  – wystawa skawińskich szopek w Hürth.

 marzec 2008 – grupa gimnazjalistów z Gminy Skawina odwiedza Civitanova Marche- wymiana młodzieży,

7 czerwca 2008  – Dzień Partnerstwa Miast w Skawinie z udziałem delegacji z: Hürth, Turčianskich Teplic, Civitanova Marche, Thetford, Peremyszlan,

13-15 czerwca 2008 – udział delegacji SSPM w „Dniach Turčianskich Teplic”,

2-12 sierpnia 2008 – młodzież z Turčiańskich Teplic w Skawinie w ramach projektu  „Młodzież skarbem zjednoczonej Europy”,

wiosna 2008  – konkursy dla dzieci i młodzieży:

„Wszechświat Stanisława Lema”. „Miasta partnerskie Civitanova Marche – Skawina”, „Legenda o moim mieście w rysunku zaklęta”, „Najpiękniejsze zakątki mojego miasta”, „Partnerstwo Skawiny dla Europy”,

23 czerwca 2008 – wyjazd 25 członków SSPM do Włoch – wizyta w Civitanowa Marche,

2-11 września 2008 – grupa uczniów z Hürth w Skawinie – wymiana młodzieży,

12-14 września 2008 – delegacja SSPM w Peremyszlanach – rozmowy na temat podpisania partnerstwa,

11 listopada 2008 – podpisanie umowy partnerskiej z Peremyszlanami w Skawinie,

14-16 listopada 2008 – delegacja SSPM w Hürth – uroczystości 25-lecia podpisania partnerstwa Hürth i Argeles sur Mer,

marzec 2009 – organizacja i transport pomocy rzeczowej dla dzieci z Peremyszlan,

27-29 kwietnia 2009 –  wyjazd grupy dzieci na wymianę do Roztoky,

2-3 maja 2009 – delegacja z Roztoky w Skawinie – omówienie dalszej współpracy,

5 czerwca 2009 – Dzień Partnerstwa Miast  w Skawinie – 10-lecie podpisania partnerstwa z Turčianskimi Teplicami, ponowne podpisanie partnerstwa z Turčianskimi Teplicami i Roztokami na czas nieokreślony,

 5-8 czerwca 2009 – 14 członków SSPM w Thetford – wymiana rodzin,

12-14 czerwca 2009 – Dni Turčianskich Teplic – udział delegacji ze Skawiny,

20 czerwca 2009 – delegacja z Civitanova Marche w Skawinie – rozmowy o współpracy,

10-16 lipca 2009 – grupa 40 uczniów z Peremyszlan na letnim wypoczynku w Skawinie,

2-6 sierpnia 2009 – młodzież z Turčianskich Teplic w Skawinie – wspólna pielgrzymka do Częstochowy,

19-25 sierpnia 2009 – wizyta delegacji ze Skawiny  w Peremyszlanach – podpisanie umowy partnerskiej,

10 sierpnia 2009 – odwiedziny w Skawinie grupy mieszkańców Hürth,

28-20 sierpnia 2009 – udział delegacji w Dożynkach w Turčianskich Teplicach,

15 września 2009 – Hürth International – udział delegacji ze Skawiny,

19 października  2009 – wizyta w Skawinie członków klubu „Seniorka” z Turčianskich Teplic,

23-24 października 2009 – wizyta w Holeszowie – rozmowy o wzajemnych kontaktach,

1-5 grudnia 2009 – wizyta w Roztokach – omówienie dalszej współpracy.

20-25 kwietnia 2010– wizyta 20 osób z SSPM w Berlinie na zaproszenie Willi Zylajewa,

kwiecień 2010 – wizyta w Turčianskich Teplicach –  obchody Odzyskania Niepodległości przez Słowację,

czerwiec 2010 – grupa młodzieży z Peremyszlan w Skawinie,

30 lipca 2010 – realizacja projektu: „Skawinianie na europejskiej ścieżce” – wycieczka 39 członków SSPM do Turčiańskich Teplic, Holeszowa, Wiednia, Roztoky, Pragi,

23-27 czerwca 2010 – wizyta delegacji z Hürth w Skawinie,

21 sierpnia  2010 – dożynki w Turčianskich Teplicach – wizyta członków SSPM w klubie „Seniorka”,

20-27 września 2010 – młodzież z Hürth na wymianie w Skawinie,

 4-8 października 2010  – dzieci z Roztoky na wymianie w Skawinie,

październik 2010 – 40 gimnazjalistów z gminy Skawina odwiedza Peremyszlany,

październik 2010 – konkurs dla uczniów: „Moja Europa – czym Europa jest dla mnie”,

4-5 lutego2011 – wizyta studyjna  w Peremyszlanach – omówienia dalszej współpracy,

23-25 lutego 2011 –  wizyta studyjna w Civitanova Marche,

4-5 marca 2011 – wizyta studyjna w Roztokach,

25-29 marca 2011 – wizyta studyjna w Hürth,

12-17 maja 2011 – akcja „Podzielny się Radością” – zbiórka zabawek i pomocy szkolnych dla dzieci z Peremyszlan,

19-23 maja 2011 – Dni Partnerstwa Miast w Skawinie i obchody Jubileuszu 15-lecia istnienia SSPM – delegacje z Hürth, Roztoky, Thetford, Turčianskich Teplic, Peremyszlan,

9-20 maja 2011– rozgrywki piłkarskie  „Skawina Cup” – drużyny uczniów z Turčianskich Teplic, Peremyszlan.

9-21 sierpnia 2011 – delegacja ze Skawiny na dożynkach w Turčianskich Teplicach,

15-19 września 2011  – udział delegacji w Hürth International,

15-19 września 2011 – dzieci ze Skawiny z Roztokach – wymiana,

14-16 października 2011– wyjazd 37 członków SSPM do Turčianskich Teplic, zwiedzanie Słowacji,

19 listopada 2011 – andrzejkowa impreza dla członków SSPM.

27-30 kwietnia 2012 – wyjazd skawińskich gimnazjalistów do Berlina,

4-5 maja 2012 – wizyta w Holeszowie z okazji Dni Miasta i 700-lecia Holeszowa,

24-28 maja 2012 – Dni Partnerstwa Miast w Skawinie – delegacje z Hürth, Thetford, Roztoky, Civitanova Marche, Turčianskich Teplic,  Holeszowa, Peremyszlan – rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu „Pejzaże mojego miasta”,

1-5 czerwca 2012 – wizyta w Thetford – 20- lecie istnienia Thetford Twinning Association,

16 czerwca 2012 – delegacja strażaków z gminy Skawina  w Turčianskich Teplicach – udział w zawodach pożarniczych,

12-19 lipca 2012 – 20 uczniów z Peremyszlan uczestniczy w rozgrywkach sportowych w  Skawinie w ramach projektu: „Euro 2012 – przeżyjmy to jeszcze raz”,

13-18 sierpnia 2012 – wyjazd 32 członków SSPM  na Ukrainę i do Peremyszlan,

24-26 sierpnia 2012 – udział  w dożynkach w Turčianskich Teplicach,

24-28 września 2012 – 22 uczniów z Roztoky w Skawinie – wymiana dzieci,

5-7 października 2012 – 44 członków SSPM  odwiedza Słowację i Turčianskie Teplice,

9-13 listopada 2012 – wizyta w Hürth z okazji 25-lecia zainicjowania kontaktów,

17 listopada 2012 – spotkanie integracyjne członków SSPM,

27 stycznia 2013  – spotkanie opłatkowe z udziałem Willi Zylajewa, Klausa Petera Pokolma, Rüdigera Winklera – z okazji 25-lecia zainicjowania kontaktów z Hürth,

25 kwietnia 2013 – spotkanie nowych Władz SSPM z Burmistrzem,  omówienie współpracy,

8-14 maja 2013 – 25 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ze Skawiny w Peremyszlanach w ramach projektu „Skawina- Peremyszlany miasta partnerskie”,

22-25 maja 2013– realizacja projektu „Międzynarodowa Gimnazjada 2013” – wyjazd młodzieży do Czech,

25 maja 2013– majówka z Partnerstwem – Dolina Będkowska, jaskinia Wierzchowska,

13 czerwca 2013 – wizyta delegacji z Roztoky w Skawinie,

27 czerwca 2013 – finał konkursu „Partnerstwo w obiektywie” dla uczniów uczestniczących w projekcie „Międzynarodowa Gimnazjada”,

18-21 lipca 2013 – obchody 5-lecia podpisania partnerstwa z Peremyszlanami,

23-25 sierpnia 2013 – udział delegacji w Dożynkach i festiwalu folklorystycznym „Bukowińskie Spotkania” w Turčianskich Teplicach,

4-6 października 2013 – „Jesień w Turčianskich Teplicach” – wyjazd integracyjny członków SSPM wraz z delegacją z Peremyszlan,

4 października 2013 – delegacja z Hürth w Skawinie-wymiana doświadczeń o funkcjonowaniu administracji samorządowej i rozwoju gmin,

– 8-10 listopada 2013 r. – wizyta w Hürth – uroczystości rocznicowe podpisania partnerstwa Hüth z Cabernet w Kenii i Argeles-sur-Mer we Francji,

23 listopada 2013 – zabawa integracyjna „Andrzejki z Partnerstwem” – świętowanie –         5-lecia współpracy z Peremyszlanami,

luty 2014 –„Solidarni z Ukrainą” – zbiórka darów dla protestujących na Majdanie w Kijowie,

Wiosna 2014 – Konkursy: „Gminny Konkurs o Unii Europejskiej”, „Międzynarodowy Konkurs Barwy mojego miasta – moja mała Ojczyna”,

15-19 maja 2014 –  Dni Partnerstwa Miast i Jubileusz 650-lecia Skawiny. Pobyt gości wpisany w projekt „Jak być aktywnym obywatelem w Europie”. Odsłonięcie na Skawińskich Błoniach stacji Miast Partnerskich.

16 maja 2014 –15-lecie umowy partnerskie Skawiny z Turčiańskimi Teplicami

maj 2014– realizacja projektu „Skawina – Thetford – poznajemy skarby naszej przeszłości”,

15-21 maja 2014  – realizacja projektu „Razem w Skawinie” dla uczniów gimnazjów gminy Skawina i Peremyszlan,

22-24 sierpnia 2014 – udział SSPM w „Bukowińskich Spotkaniach” w Turčianskich Teplicach,

6-7 września 2014 – wyjazd integracyjny 30 członków SSPM na Orawę,

 wrzesień 2014 – grupa 20 gimnazjalistów na wymianie w Hürth,

25-29 września 2014 – realizacja projektu „Aktywni na Słowacji” – wyjazd młodzieży do Turčianskich Teplic,

25-27 września 2014  – wyjazd SSPM do Thetford,

3-7 listopada 2014 – wizyta dzieci z Roztoky w Skawinie,

20-22 listopada 2014 – wyjazd delegacji do Peremyszlan – przekazanie karetki pogotowia,

styczeń 2015 – zbiórka darów dla walczących żołnierzy ukraińskich,

14 lutego 2015– zabawa integracyjna dla członków SSPM,

14-17 maja 2015 – wyjazd członków SSPM na Ukrainę, wizyta w Peremyszlanach,

15-17 maja 2015 – wyjazd delegacji do Holeszowa,

7-13 czerwca 2015 – realizacja projektu „Aktywni razem” – dla uczniów ze Skawiny i Peremyszlan – wspólny pobyt na zielonej szkole w Poroninie,

22-23 sierpnia – delegacja na dożynkach w Turčianskich Teplicach,

10-13 września 2015 – realizacja projektu „Skawina – Roztoky. Nasze Małe Ojczyzny” – wyjazd 25 członków SSPM do Czech: Holeszów, Praga, Roztoky,

18 września 2015 – spotkanie robocze nowych władz Skawiny w Turčianskich Teplicach,

10 października 2015 – spotkanie integracyjne członków SSPM w Korabnikach,

maj 2016 – Gminne Forum „Ja Europejczyk” –  dla dzieci,

16-20 maja 2016 – realizacja projektu „Polak- Czech dwa bratanki” – wyjazd do Roztoky – podsumowanie 10 letniej wymiany uczniów,

31V – 2VI 2016 – wizyta w Peremyszlanach – udział w uroczystościach religijnych,

9-12 czerwca 2016 – realizacja projektu „Integracja przez muzykę” – uczniowie Szkoły Artystycznej w Roztokach goszczą w Skawinie,

10- 11 czerwca 2016 – 20-lecie podpisania partnerstwa Skawina – Hürth. W obchodach w Skawinie uczestniczą  delegacje z naszych miast partnerskich,

10-11 czerwca 2016 – Dni Turčianskich Teplic – udział delegacji,

17 czerwca 2016 –  nagroda Województwa Małopolskiego – „Polonia Minor” dla SSPM.

20-21 sierpnia 2016 r. – udział delegacji w dożynkach w Turčianskich Teplicach,

27 sierpnia 2016 – dożynki w Radziszowie – udział delegacji z Peremyszlan i Turčianskich Teplic,

8-11 września 2016– wyjazd delegacji do Hürth – udział w obchodach 20-lecia podpisania partnerstwa ze Skawiną,

22-24 września 2016 – wyjazd członków SSPM na Ukrainę, wizyta w Peremyszlanach,

8 października 2016 –  „Galicyjska historia” – wycieczka 39 członów SSPM na Sądeczczyznę,

Wiosna 2017 – „Ja Europejczyk” – forum uczniów szkół podstawowych Gminy Skawina.

12-14 maja 2017 – wyjazd do Holeszowa – podpisanie porozumienia o współpracy między miastami,

16-18 czerwca 2017 – wyjazd delegacji do Turčianskich Teplic,

1 lipca 2017 – wycieczka członków SSPM na Kudłacze,

11-16 września 2017 – realizacja projektu „Do nas należy przyszłość. Jutro zaczyna się dziś” – uczniowie z Peremyszlan i Skawiny przebywają w Hürth,

19-21 września 2017 – uczniowie z Roztoky na wymianie w Skawinie,

30 września 2017 – impreza integracyjna członków SSPM,

1 października 2017 – udział SSPM w I Dniu Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych – „Poznaj Skawinę z inicjatywą”,

5-8 października 2017 – 25 członków SSPM odwiedza Peremyszlany i Lwów,

15 lutego 2018 – spotkanie Władz SSPM z burmistrzem Pawłem Kolasą – rozmowy robocze,

1-3 marca 2018 – delegacja Peremyszlan w Skawinie – omówienie wymiany uczniów, obchodów 10-lecia podpisania partnerstwa,

11-13 maja 2018 – wizyta w Skawinie delegacji z Holeszowa,

17 maja 2018  – Forum „Ja Europejczyk”

4-10 czerwca 2018 – realizacja projektu „Młodzi odważnie w przyszłość Europy” uczniowie z Peremyszlan goszczą w Skawinie,

16 czerwca 2018 – uroczysta Gala w Skawinie z okazji 10-lecia współpracy z Peremyszlanami,

30 czerwca 2018 – wycieczka 20 członków SSPM do Sandomierza – „Śladami Ojca Mateusza”,

12-15 lipca 2018 – delegacja SSPM gości w Hürth z okazji 40-lecia nadania praw miejskich.

18 sierpnia 2018 – delegacja Skawiny na dożynkach w Turčianskich Teplicach,

22-26 sierpnia 2018  – 18 osób przebywa we Lwowie i Peremyszlanach z okazji 10-lecia podpisania partnerstwa,

2 września 2018 – udział w II DOPIS w Skawinie,

6-9 września 2018 – wizyta delegacji ze Skawiny w Thetford z okazji Dni Miasta,

1-5 października 2018 – realizacja projektu „Do nauki i zabawy z robotami czeskich kolegów zapraszamy” – wizyta uczniów ze Skawiny w Roztokach,

15-17 października 2018 – wizyta Seniorów z Turčianskich Teplic Skawinie,

6-7 grudnia 2018 – młodzież z  Turčianskich Teplic gości w Skawinie,

12 stycznia 2019 – udział SSPM w I Dniu Integracji NGO w Skawinie,

14 lutego 2019 – spotkanie burmistrza Norberta Rzepisko z Zarządem SSPM,

17-19 maja 2019 – wizyta delegacji ze Skawiny w Holeszowie z okazji „Dnia Miasta”,

14-16 czerwca 2019 – delegacja SSPM w Turčianskich Teplicach z okazji Dni Miasta – 20-lecia podpisania umowy partnerskiej,

28 czerwca 2019 – delegacja ze Skawiny w Civitanova Marche z okazji 75-lecia wyzwolenia miasta przez II Korpus Polski gen. Władysława Andersa.

19-22 lipca 2019 – pobyt delegacji w Thetford – rozwiązanie Twinning Association,

6-9 września 2019  – uroczysta Gala w Skawinie z okazji 20-lecia podpisania partnerstwa z Turčianskimi Teplicami i 15-lecia partnerstwa z Thetford,

8 września 2019 – udział SSPM w skawińskim DOPIS,

4-6 października 2019 – 30 członków SSPM w Turčianskich Teplicach w ramach projektu „Jesień w Turčianskich Teplicach”,

od lutego rozpoczął się czas izolacji z powodu epidemii covid

18 lipca 2020 – wycieczka integracyjna 21 członków SSPM do Szczawnicy,

– jesienno/ wiosenna  izolacja z powodu covid – zakaz zgromadzeń i spotkań,

2 września 2021. – Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, – nowe władze SSPM,

12 września 2021 – udział SSPM w skawińskim DOPIS.

8 października 2021 – finał Gminnego Konkursu o Unii Europejskiej,

7-10 października 2021  – delegacja ze Skawiny z wizytą w Hürth z okazji Jubileuszu 25-lecia podpisania partnerstwa Skawiny i Hürth oraz podpisania partnerstwa Hürth z Peremyszlanami.

15 października 2021 – finał konkursu plastycznego „Miasta Partnerskie Oczami Dzieci”,

20 października 2021– wycieczka integracyjna członków SSPM „Razem u podnóża Pienin”,

2-5 listopada 2021– wyjazd skawińskiej delegacji do Peremyszlan, podpisanie umowy partnerskiej Peremyszlany – Hürth, wymiana doświadczeń o współpracy.

12 lutego 2022 –  spotkanie Zarządu SSPM z burmistrzem Norbertem Rzepisko i panią Magdaleną Turkawską – rozmowy o dalszej współpracy z UMiG Skawina,

24 lutego 2022 –  wybuch wojny na Ukrainie,

marzec 2022  – SSPM włącza się w zbiórkę darów dla Peremyszlan, uczestniczy w akcji humanitarnej na rzecz Ukrainy pod względem logistycznym, pośrednicząc w przekazywaniu darów z miasta partnerskiego Hürth,

15 maja 2022 – wyjazd integracyjny członków SSPM w Beskid Żywiecki,

15-16 maja 2022 –  delegacja ze Skawiny w Holeszowie z okazji 700-lecia powstania miasta,

17-19 czerwca 2022 – delegacja ze Skawiny w Turčianskich Teplicach – Dni Turčianskich Teplic,

8 września 2022 – delegacja SSPM na zaproszenie Marszałka Województwa Małopolskiego uczestniczy w Krakowie w uroczystości 25-lecia partnerstwa Województwa Małopolskiego z Krajem Związkowym Turyngii,

8-12 września 2022 –  obchody Jubileuszu 25-lecia istnienia SSPM i 25-lecia podpisania partnerstwa z Hürth, – udział delegacji z Hürth, Thetford, Turčianskich Tepilc, Peremyszlan,

4-13 października 2022– 60 uczniów z Peremyszlan i Skawiny przebywa w Hürth na wyjeździe integracyjnym.

 

 

 

 

Skip to content