Za nami Walne Zebranie Członków SSPM

Za nami Walne Zebranie Członków SSPM
6 kwietnia 2018r. w Sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast, prowadzone przez Panią Annę Wąsowicz.
W trakcie zebrania Pani Małgorzata Kopeć Wiceprezes SSPM w przygotowanej prezentacji multimedialnej zaprezentowała obszerne sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu SSPM za rok 2017, natomiast Pani Krystyna Droździewicz Prezes SSPM zaprezentowała sprawozdanie finansowe za rok 2017, które zostały przyjęte przez Walne Zebranie jednogłośnie.
Następnie Pani Prezes przedstawiła plan pracy i finansowy na rok 2018, które również zostały uchwalone jednogłośnie.
W dalszej części zebrania Pan Arkadiusz Wrzoszczyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Pan Sergiusz Romański Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego poinformował o braku wniosków do Sądu Koleżeńskiego w roku sprawozdawczym. Następnie na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono jednogłośnie Zarządowi absolutorium.
Następnie Pani Skarbnik Grażyna Mysza przedstawiła propozycję Zarządu SSPM dotyczącą przejścia SSPM na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów od stycznia 2019r. Po przedstawieniu propozycji zmian w podjęto stosowną uchwałę w sprawie przejścia SSPM na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów od 1 stycznia 2019r. Za przyjęciem zmian głosowali jednogłośnie wszyscy obecni zebrani w liczbie 33 osoby.
Pani Prezes Krystyna Droździewicz w imieniu Zarządu SSPM przedstawiła uczestnikom Walnego Zebrania wniosek o podjęcie zgodnie z § 6 ust. 3 Statutu SSPM uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego Członka SSPM Panu Aleksandrowi Zozulya burmistrzowi miasta Przemyślany na Ukrainie. Propozycję poddano pod głosowanie, w trakcie którego Walne Zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę w powyższej sprawie.
W Walnym Zebraniu uczestniczyły 33 osoby.
Skip to content