Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza Członków SSPM na  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku (czwartek ) o godzinie 17.00 w  Dworku Skawińskim  w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek  Walnego Zebrania Sprawozdawczego SSPM w dniu 28 kwietnia 2022r.:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad.
  6. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 2 września 2021r.

7. Przedstawienie sprawozdań:

a) Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2021;

b) Sprawozdania finansowe za rok 2021;

c) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;

d) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

8. Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2022 r.

9.  Przedstawienie Planu finansowego na 2022 r.

10.  Przyjęcie uchwał w sprawach:

a) Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2021;

b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021;

c) Udzielenie absolutorium Zarządowi;

d) Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2022 r.;

e) Przyjęcie Planu finansowego na 2022 r.

11. Wolne wnioski.

12. Sprawy bieżące.

13. Zamknięcie  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Skip to content