Zaproszenie na Walne Zebranie!

Zaproszenie na Walne Zebranie!
Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza członków SSPM na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w Restauracji „STEK” w Skawinie przy ul. Niepodległości 4 – z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4.    Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5.    Zatwierdzenie porządku obrad.
6.    Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 18 kwietnia 2013.
7.    Przedstawienie sprawozdań:

a)  Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok  2013.
b)  Sprawozdania Finansowe za rok 2013.
c)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
d)  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

8.    Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2014r.
9.    Przedstawienie Planu finansowego na 2014r.
10.    Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2013.
b)  Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.
c)  Udzielenia absolutorium Zarządowi .
d)  Przyjęcia Planu pracy Zarządu na 2014r.
e)  Przyjęcia Planu finansowego na 2014 r.

11.    Wolne wnioski.
12.    Sprawy bieżące.
13.    Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD SSPM

Skip to content