Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM
Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza Członków SSPM na  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku (piątek) o godzinie 17.00 w  Pałacyku „Sokół” przy ul. Mickiewicza 7 w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:
Porządek  Walnego Zebrania Sprawozdawczego SSPM w dniu 12 kwietnia 2019r.:
1.    Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3.  Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4.    Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5.    Zatwierdzenie porządku obrad.
6.    Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 6 kwietnia  2018r.
7.    Przedstawienie sprawozdań:
a)    Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2018;
b)    Sprawozdania finansowe za rok 2018;
c)    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d)    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

8.    Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2019r.
9.    Przedstawienie Planu finansowego na 2019r.
10.  Przyjęcie uchwał w sprawach:
a)    Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2018;
b)    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018;
c)    Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d)    Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2019r..;
e)    Przyjęcie Planu finansowego na 2019r.;
11.  Wolne wnioski.
12.  Sprawy bieżące.
13.  Zamknięcie  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Skip to content