Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM

8 kwietnia 2016r. w Sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast.

W spotkaniu uczestniczyła pani Magdalena Turkawska, pracownik Zespołu ds. Promocji, Sportu i Współpracy UMiG w Skawinie.

W trakcie zebrania przyjęto Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu SSPM za 2015r., sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.

Ponadto zostały uchwalone Plan pracy i Plan finansowy na rok 2016.

Walne Zebranie podjęło również uchwały dotyczące zmian w Statucie Stowarzyszenia tj.:

1. W Rozdziale I „Postanowienia ogólne” §1 dotychczasowy zapis ust. 4 „Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z póź . zm.) oraz niniejszego statutu” zmieniono na: ust. 4 „Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu”.

2. W Rozdziale V „Majątek i gospodarka finansowa” § 22:

a) dotychczasowy zapis ust. 4 „wpływów z działalności statutowej, w tym gospodarczej Stowarzyszenia” zmieniono na: ust. 4 „wpływów z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej” .

b) dodano ust. 8 o treści: „dochodów z działalności gospodarczej, służącej pozyskiwaniu środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.”

 Za przyjęciem zmian głosowali wszyscy obecni zebrani w liczbie 39.

Skip to content