Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSTM

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSTM
Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2016 roku (piątek) o godzinie 17.00 w  Pałacyku „Sokół” przy ul. Mickiewicza 7 w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek  Walnego Zebrania Sprawozdawczego SSPM w dniu 8 kwietnia 2016:

1.    Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3.    Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4.    Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5.    Zatwierdzenie porządku obrad.
6.    Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 16 kwietnia 2015r.
7.    Przedstawienie sprawozdań:

a)    Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2015;
b)    Sprawozdania finansowe za rok 2015;
c)    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d)    Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

8.    Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2016r.
9.    Przedstawienie Planu finansowego na 2016r.
10.    Przyjęcie uchwał w sprawach:

a)    Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2015;
b)    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015;
c)    Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d)    Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2016r.;
e)    Przyjęcie Planu finansowego na 2016r;
f)    Podjęcie uchwały w sprawie poprawek do statutu SSPM.

11.    Wolne wnioski.
12.    Sprawy bieżące.
13.    Zamknięcie  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu SSPM

Krystyna Droździewicz
Prezes SSPM

Skip to content