Zaproszenie na Walne Zebranie Członków SSPM

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków SSPM
Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza Członków SSPM na  Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 roku (piątek) o godzinie 17.00 w  Pałacyku „Sokół” przy ul. Mickiewicza 7  w Skawinie z następującym proponowanym porządkiem obrad:
Porządek  Walnego Zebrania Sprawozdawczego SSPM w dniu 6 kwietnia 2018:
1. Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 20 lutego 2017r.
7. Przedstawienie sprawozdań:
a) Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2017;
b) Sprawozdania finansowe za rok 2017;
c) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 
8. Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2018r.
9. Przedstawienie Planu finansowego na 2018r.
10. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a) Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2017;
b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2017;
c) Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d) Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2018r.;
e) Przyjęcie Planu finansowego na 2018r;
f) Podjęcie uchwały w sprawie  przejścia SSPM na  uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów od stycznia 2019r.
11. Wolne wnioski.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

ZARZĄD SSPM
Skip to content