Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza Członków SSPM na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w Restauracji „Pod Irysami” w Skawinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 8A – z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego SSPM w dniu 16 kwietnia 2015:
 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 3 kwietnia 2014r.
 7. Przedstawienie sprawozdań:
  • a) Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2014;
  • b) Sprawozdania finansowe za rok 2014;
  • c) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
  • d) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 8. Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2015r.
 9. Przedstawienie Planu finansowego na 2015r.
 10. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  • a) Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2014;
  • b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014;
  • c) Udzielenie absolutorium Zarządowi;
  • d) Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2015r.;
  • e) Przyjęcie Planu finansowego na 2015r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu

Krystyna Droździewicz
Prezes SSPM

Skip to content