Zaproszenie na Walne Zebranie SSPM

Zaproszenie na Walne Zebranie SSPM

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast
serdecznie zaprasza na
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków SSP za rok 2023,
które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2024r. o godz. 17.00
w Hotelu Dworek Skawiński ul. M. Kublińskiego 4 w Skawinie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
6. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 20 kwietnia 2023r.
7. Przedstawienie sprawozdań:
a) Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2023;
b) Sprawozdania finansowe za rok 2023
c) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
d) Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
8. Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2024r.
9. Przedstawienie Planu finansowego na 2024r.
10. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a) Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2023;
b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023;
c) Udzielenie absolutorium Zarządowi;
d) Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2024r.;
e) Przyjęcie Planu finansowego na 2024r;
11. Wolne wnioski.
12. Sprawy bieżące.
13. Zamknięcie Walnego Zebrania

                                                       W imieniu Zarządu SSPM

Skip to content