Zaproszenie

Zaproszenie

Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków SSPM, które odbędzie się w dniu   

2 września 2021r. o godz. 17.00 w Hotelu Dworek Skawiński ul.  M. Kublińskiego 4 w Skawinie   

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego. 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
 3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 4. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z Walnego Zebrania z 02 lipca 2020r.
 7. Przedstawienie sprawozdań:
  • Sprawozdanie merytoryczne Zarządu z działalności za rok 2020;
  • Sprawozdania finansowe za rok 2020;
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej;
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 8. Przedstawienie Planu pracy Zarządu na 2021r.
 9. Przedstawienie Planu finansowego na 2021r.
 10. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  • Przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020;
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020;
  • Udzielenie absolutorium Zarządowi;
  • Przyjęcie Planu pracy Zarządu na 2021r.;
  • Przyjęcie Planu finansowego na 2021r;
 11. Wybór Komisji Wyborczej-Skrutacyjnej.
 12.  Wybór Zarządu SSPM.
 13. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 14. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
 15. Wolne wnioski.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia.

 W imieniu Zarządu SSPM

Z uwagi na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa (SARS-COV-2), prosimy o dostosowanie się do aktualnego reżimu sanitarnego tj. zaopatrzenie się w maseczkę  przybywając na spotkanie. Jednocześnie zapewniamy, iż spotkanie będzie odbywało się z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami.

 

Skip to content