Walne zebranie sprowozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia

Walne zebranie sprowozdawczo-wyborcze członków Stowarzyszenia
Zarząd Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast serdecznie zaprasza na  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2013r. o godz. 17.00  w „Dworku Skawińskim” w Skawinie przy ul. Kublińskiego 4.

Porządek  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
 3. Wybór Komisji wniosków i uchwał.
 4. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z 23 marca 2012 r.
 5. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia Regulaminu Walnego Zebrania i Regulaminu Pracy Zarządu (dostosowanie do Statutu uchwalonego w 2012 r.)
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012r.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z 2012 r.
 8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z 2012 r.
 9. Przedstawienie projektu Planu pracy na rok 2013.
 10. Przedstawienie projektu Planu finansowego na 2013r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Planu pracy na 2013 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Planu finansowego na 2013r.
 13. Udzielenie Zarządowi (na wniosek Komisji Rewizyjnej) Absolutorium za rok 2012r.
 14. Wybór Komisji Wyborczej.
 15. Wybór Komisji  Skrutacyjnej.
 16. Wybór Zarządu SSPM.
 17. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 18. Wybór Sądu Koleżeńskiego.
 19. Wolne wnioski.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.
                                                                                                      Z poważaniem
                                                                                          W imieniu Zarządu SSPM
Prezes Zarządu SSPM

Sergiusz Romański

Jednocześnie informujemy, że:

 1. § 8pkt. 5 Statutu SSPM mówi: „Członkowie zwyczajni mają obowiązek  uczestniczenia w Walnych Zebraniach członków”. 
Skip to content